Jezuitipon11112019

Významné osobnosti

Osobnosti

Prví dvaja jezuiti, ktorí prišli 23. apríla 1561 do Trnavy boli Ján Seidel a Anton Ghuse. Do roku 1567, keď kolégium zaniklo, sa v Trnave vystriedalo 46 jezuitov. Pri zrušení Spoločnosti Ježišovej pápežom Klementom XIV. v roku 1773 pôsobilo na Slovensku 483 jezuitov v ôsmich kolégiách (najviac v Trnave 120 a v Košiciach 63), v deviatich rezidenciách a v štyroch misijných domoch. Boli to však tisíce jezuitov, členov Rakúskej provincie SJ, ktorí sa za vyše dvesto tokov dostali do kontaktu s územím Slovenska počas prípravy v trenčianskom noviciáte, počas svojich štúdií na univerzitách v Trnave a v Košiciach, či priamo v apoštolskom zaradení.

Jezuiti mnoho písali. Krátko po vzniku Spoločnosti vytvoril „spisový plán“ rehole sekretár generála P. Juan Polanco a do zrušenia rádu sa prísne dodržiaval. Každoročné katalógy domov, výročné správy, nekrológy, korešpondencia predstavených sú dodnes jedinečným prameňom k dejinám rádu. Už krátko po vzniku Spoločnosti Ježišovej sa začali písať i publikovať biografie význačnejších jezuitov. Aj na Slovensku vychádzali analogické biografie – od diela Františka Kazyho o významných mužoch uhorskej Spoločnosti Ježišovej, ktoré vyšlo v tlačiarni Trnavskej univerzity v roku 1749, až po špeciálne práce, akými sú Rektori Trnavskej univerzity alebo pripravovaný Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1650 – 1773 od Libora Bernáta z roku 2011.Pre biografie jezuitov z Rakúskej provincie SJ, do ktorej patrilo aj územie Slovenska, sú prioritné tri zväzky Nomenclatora, vydané Ladislavom Lukácsom v rokoch 1987 – 1989, i zväzky jeho katalógov. Karol Sommervogel vydal desaťzväzkovú bibliografiu fóliového formátu do roku 1900, kde sú krátke úvodné biografické údaje o každom autorovi, a tiež biografie spisovateľov Rakúskej provincie SJ od Joannesa Stoegera z roku 1856. Pokiaľ ide o pramene, základným zostáva archív generála Archivum romanum Spoločnosti Ježišovej v Ríme. V generálom archíve predovšetkým fond Provincia Austriae, v ktorom sú katalógy, nekrológy a korešpondencia.

Jezuitské obdobie je rozdelené na dva časové úseky: 1561 – 1773 (obdobie od príchodu jezuitov do Trnavy až po zrušenie rehole Klementom XIV.) a€ 1853 – 2000 (obdobie po obnovení Spoločnosti Ježišovej v€ Uhorsku až po súčasnosť).

Z týchto časových úsekov ponúkame na tomto mieste životopisy osobností Spoločnosti Ježišovej, ktorí sú známi vo svete ale aj na Slovensku a tiež tých, o ktorých sa dostatočne nehovorí, ale ich život a dielo boli silným svedectvom v pohnutých časoch.


Obdobie od príchodu jezuitov do Trnavy až po zrušenie rehole Klementom XIV. (1561 – 1773)

P. Maximilián Hell (1720 - 1792)

P. Martin Čeleš (1641 - 1709)

P. Ján Babai (1742 - 1778)

P. Gabriel Hevenesi (1656 - 1715)


Obdobie po obnovení Spoločnosti Ježišovej v€ Uhorsku až po súčasnosť (1853 – 2000)

P. BAJAN Pavol SJ (1912 – 1978)

P. BAK Juraj SJ (1912 – 1998)

P. BUDOVIČ František SJ (1920 – 2012)

P. DANIŠ Jozef SJ (1913 – 1996)

P. DLUGI Alojz SJ (1925 - 2010)

P. ĎURČEK Karol SJ (1930 – 2011)

P. FABIÁN Žigmund SJ (1912 – 2002)

P. FORMÁNEK Oskár SJ (1915 – 1991)

P. GAJDÁR Jozef SJ (1926 – 2011)

P. HANCKO Benedikt SJ (1915 – 1975)

P. HOMOLKA Zdenko SJ (1912 – 1996)

P. KAJTÁR Július SJ (1913 – 1993)

F. KALINA Ján SJ (1875 – 1955)

P. KRAMÁR Štefan SJ (1879 – 1963)

P. LABO Šebastián SJ (1931 – 2014)

P. LACKO Michal SJ (1920 – 1982)

P. LEŠO Ján SJ (1924 – 2012)

P. LITVA Alojz SJ (1912 – 1998)

F. LUKÁČ Ján SJ (1918 – 2011)

P. MARKO Matej SJ (1910 – 1974)

P. MARTINSKÝ Benjamín SJ (1921 – 1964)

F. PASTIER Lukáš SJ (1904 – 1974)

P. PAVLOVSKÝ Viliam SJ (1911 – 1984)

F. POLAKOVIČ Pavol SJ (1928 – 2012)


P. POTOCKÝ Michal SJ (1912 – 1996)

P. POVALA Gabriel SJ (1917 – 1988)

P. SRNA Ján SJ (1909 – 1984)

P. STRÝČEK Alexej SJ (1916 - 2013) - pochádzal zo Slovenska, bol členom francúzskej provincie

F. SUROVÝ Viliam SJ (1927 – 2012)

P. ŠATURA František SJ (1960 – 2015)

P. ŠTEFKO Aurel SJ (1950- 2011)

P. ZÁHOREC Félix SJ (1912 – 1985)

 

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život