Jezuitined05042020

Slovník termínov súvisiacich s jezuitmi

Slovník vysvetľuje základné termíny spojené s jezuitmi a ignaciánskou spiritualitou. Môže poslúžiť ako pomôcka pri vysvetlení termínov a pojmov, s ktorými sa môžte stretnúť nielen na tejto internetovej stránke, ale aj pri čítaní kníh spojených s ignaciánskou spiritualitou.

AMDG:
Na väčšiu Božiu slávu (lat. Ad Maiorem Dei Gloriam). Viď tiež O.A.M.D.G.

Aplikácia:
Členovia provincie môžu byť aplikovaní, t. j. po dohode s generálnym predstaveným člen jednej provincie môže byť preradený do druhej provincie na určitú dobu a tam je poverený dlhotrvajúcou úlohou zo strany predstavených.

Apoštolská chudoba:
Jezuiti sľubom chudoby vyjadrujú túžbu, že chcú žiť ako chudobní a slúžiť tým, ktorí žijú v núdzi. Chudoba je spôsobom ohlasovania Božieho kráľovstva a má byť taká, aby toto ohlasovanie napomáhala.

Apoštolská služba:
Jezuitská činnosť alebo služba je apoštolská, t.j. spája sa s potrebami Cirkvi, ktorá je pokračovateľkou práce prvých apoštolov, spoločníkov Ježiša Krista. Katolícka Cirkev príjma túto službu.

Apoštolské spoločenstvo:
Spoločnosť Ježišova je spoločnosťou kňazov a bratov (jezuitov), "Priateľov v Pánovi". Členovia Spoločnosti vytvárajú jedno spoločenstvo, podobné tomu, ktoré vytvorili apoštoli. Každý svojim prispením sa zapája do spoločného apoštolského diela v dnešných podmienkach.

Asistencia:
Asistencia v Spoločnosti Ježišovej vzniká vzájomným prepojením niekoľkých provincií. Asistencie sú vytvorené kvôli teritoriálnej a kultúrnej blízkosti niektorých provincií na uľahčenie riadenia Spoločnosti. Spoločnosť je v súčasnosti rozdelená do 10 asistencií. Východoeurópska asistencia je jedna z najmenších.

Asistenti:
Sú koordinátormi spolupráce jednotlivých provincií v rámci asistencie a sú najbližšími spolupracovníkmi generálneho predstaveného v riadení Spoločnosti.

Brat v Spoločnosti Ježišovej:
Nie všetci vstupujú do Spoločnosti Ježišovej s povolaním za kňaza. Bratia pomáhajú kňazom v ich poslaní. Majú im vlastnú formáciu a poslanie.

Disponobilita:
Charakteristickým znakom jezuitskej poslušnosti je úprimná ochota prijať poslanie od predstaveného alebo priamo od pápeža; ísť tam a robiť to, čím ho poveria. Aj keď dostáva poslanie od lokálneho predstaveného, prijíma to ako od samotného pápeža, a teda akoby priamo od Ježiša. Základom pre pochopenie a uskutočnenie takejto poslušnosti sú Duchovné cvičenia a Konštitúcie.

Dobrodinci:
Jednotlivci alebo organizácie, ktorí podporili diela Spoločnosti Ježišovej. Jezuiti majú zvláštnu povinnosť pravidelne pamätať na dobrodincov vo svojich obetách, modlitbách a sv. omšiach.

Duchovné cvičenia:
Sv. Ignác vo videní v Manrese (kde bol utiahnutý v tichosti v jaskyni) zažil dostal milosť mystických zážitkov. Prežil vnútornú premenu a z tohoto zážitku napísal a zostavil knižočku duchovných cvičení. Podľa sv. Ignáca je najúčinnejším prostriedkom ako priblížiť ľudí k Bohu. 31. júla 1548 boli schválené bulou vtedajšieho pápeža.

EJIF:
Európski jezuiti vo formácii (European Jesuits in formation). Jedná sa o spoločenstvo mladých európskych jezuitov, ktorí sa usilujú o vzájomné poznanie, výmenu skúseností a spoluprácu. Počas roka sa vydáva časopis (EJIF-Review), ktorý vychádza v angličtine a v lete sa koná stretnutie - fórum. Hostiteľom stretnutia je vždy iná krajina. Stretnutia majú stabilnú štruktúru rozdelenú do 2 týždňov: duchovné cvičenia, výlet, vlastné štvordňové fórum na pripravenú tému. Koordinátormi hnutia sú traja jezuiti, ktorí sa volia na 3 roky.

Examen:
Skúška. Spytovanie svedomia.

Examinácia:
Prijímací rozhovor pred vstupom do Spoločnosti.

Exercitia Spiritualia:
viď Duchovné cvičenia.

Formácia:
Formácia jezuitských kňazov sa skladá z troch etáp: dosiahnutie ľudskej a duševnej zrelosti, filozofické a teologické vzdelanie, dušpastierska starostlivosť. Dĺžka formácie závisí od predstavených, všeobecne je to 10 rokov. Po dvojročnom noviciáte nasleduje trojročná filozofia. Po filozofii nasleduje magisterka (práca v kolégiách Spoločnosti, v mládežníckych centrách, farách, v sociálnych ustanovizniach, v domoch spisovateľov...). Počas nasledujúceho trojročného teologického štúdia sa školastik pripravuje na kňazstvo. Po ukončení štúdií a po kňazskej vysviacke nasleduje viacmesačná tretia probácia.

Fráter:
Brat v Spoločnosti Ježišovej, ktorý nie je kňazom.

Fundament:
Je to prvá základná meditácia ignacianských duchovných cvičení, kde sa jedná o vedúcu zásadu a základné pravdy duchovného života.

Generálna kongregácia:
Je to stretnutie zástupcov celej Spoločnosti, ktoré zvoláva generálny predstavený. Jedine táto kongregácia má právo zrušiť alebo zavádzať nové zákony pre Spoločnosť. Môže zvoliť alebo zmeniť generálneho predstaveného.

Generálny predstavený:
Najvyšší predstavený v Spoločnosti Ježišovej (lat. praepositus generalis). Provinciáli jednotlivých provincii sú mu podriadení.

IHS:
Ježiš Kristus Vykupiteľ (gr. Iesus Hristos Soter), (lat. Iesus Hominum Salvator).

Indiferencia:
Odovzdanosť do Božej vôle, sloboda od túžby mať, panovať, túžby po sláve. Snaha je zameraná na to, čo nás bližšie privedie k cieľu, k čomu sme stvorení. Schopnosť byť indiferentný závisí od toho, nakoľko sme schopní nechať sa viesť Duchom Svätým.

Inkulturácia:
Inkulturovať sa znamená vedieť sa včleniť do kutlúry daného misijného územia s cieľom evanjelizácie, ohlasovania blahozvasti cudziemu národu alebo kmeňu.

JEV:
Jesuit Volunteers (Medzinárodná jezuitská dobrovoľnícka organizácia). Jedná sa o takých mladých dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodnú na určitú dobu (zvyčajne 1 rok) pracovať v sociálnej sfére. Majú spoločné bývanie, skromný životný štýl, pravidelné modlitby, majú jedného pátra ako duchovného vodcu. Charakteristickou črtou ich konania je vedieť spoločne rozlišovať, sláviť liturgiu popri súkromných modlitbách a meditáciách.

Jezuita:
Člen Spoločnosti Ježišovej.

JRS:
Jezuitská služba utečencom (Jesuit Refugee Service). Viac na stránke JRS

Kandidát:
Záujemca o vstup do Spoločnosti Ježišovej.

Koadjutor spiritualis:
Názov pre kňazov v Spoločnosti, ktorí nezložili štvrtý slávnostný sľub.

Koadjutor v časných veciach:
Rehoľný brat.

Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej:
Pravidlá Spoločnosti Ježišovej napísané sv. Ignácom. Posledná verzia je z roku 1556. Pojednávajú o poslaní jezuitov, ich formácii, práci, misiách, riadení, a o ich vzťahu k Cirkvi a pápežovi. Koštitúcie sa u jezuitov nemenia, ale majú sa čítať s Komplementárnymi normami.

Kontemplácia v činnosti:
Spôsob konania v Spoločnosti, kde sa spája činnosť a kontemplácia, zdanlivý protiklad sa stráca. Sv. Ignác hovorieval: "V činnosti byť kontemplatívnym a vo všetkom nachádzať Boha."

Ľudové misie:
Je to séria kázni pre väčšie množstvo veriacich o fundamente a z toho vyplývajúcich právd viery. Majú za cieľ povzbudiť veriacich k obráteniu a k sviatostnému životu. V minulosti boli najúčinnejším prostriedkom k šíreniu viery. Dnes uy aj iné rehole praktizujú túto formu katechizácie.

Magis:
Viac.

Magisterka:
Zvyčajne dvojročné obdobie, kedy sa mladý školastik po štúdiu filozofie (pred teológiou) zapojí do jedného z apoštolských diel Spoločnosti. Učí sa správne si zadeliť prácu a nezanedbať pritom svoj duchovný život. Oboznamuje sa so životom v apoštolskej komunite, učí sa čeliť problémom, ktoré sa vyskytnú.

Mariánska kongregácia:
Vzorom tohoto hnutia bolo prvé priateľské spoločenstvo sv. Ignáca v Paríži. Založil ju P. Leunis v rímskom kolégiu 1563.

Novic:
Člen noviciátu. Podľa sv. Ignáca je to ten, kto má byť vyskúšaný v týchto oblastiach: schopnosť žiť komunitný život, slúžiť Cirkvi a ľuďom, žiť rehoľný život v chudobe, čistote a poslušnosti.

Noviciát:
Je to dvojročné obdobie uvádzania kandidátov do duchovného a rehoľného života. Súčasne je to aj obdobie skúšky, kde sa má overiť pravosť povolania. Je spojené z oboznamovaním sa s históriou a pravidlami (konštitúciami) Spoločnosti. Noviciát sa končí sľubami chudoby, čistoty a poslušnosti.

O.A.M.D.G.:
Iniciály jezuitského hesla: Všetko na väčšiu Božiu slávu. (lat. Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam)

Obnova sľubov:
V Spoločnosti si jej členovia (zvlášť školastici) obnovujú každoročne svoje večné sľuby.

OCIPE:
Európsky jezuitský servis - Medzinárodná organizácia, ktorá vznikla na podnet jezuitov. Analyzuje politické a spoločenské dianie v Európskej únii so sídlom v Bruseli. V procese zjednocovania sa Európy zastupuje Cirkev v takých otázkach, ktoré sa jej priamo týkajú. Vysiela myšlienky Európskej únie do jednotlivých miestnych cirkví.

Páter:
Toto latinské slovo označuje rehoľného kňaza.

Poslušnosť:
Je ochota podriadiť sa predstavenému, čomu sa svojími sľubmi zaväzuje každý člen Spoločnosti. Poslušnosť ako evanjeliová rada má dôležitú úlohu v živote rehoľníka. Je to jeden zo spôsobov ako nasledovať Ježiša Krista, poslušného Nebeskému Otcovi.

Postulátor:
V rímskej generálnej kúrii sa zaoberá kanonizáciu členov Spoločnosti Ježišovej.

Pravidlá Spoločnosti Ježišovej:
Konštitúcie.

Profes:
Člen Spoločnosti so štyrmi slávnostnými sľubmi.

Provincia:
Jezuiti bývajú spoločne v domoch, kolégiách alebo v rezidenciách, ktoré riadi rektor alebo superior (predstavený). Viacero domov na jednom území tvorí provinciu. V roku 2000 bolo vo svete 86 provincií.

Provinciál:
Predstavený na čele provincie.

Provinčná kongregácia:
Na podnet generálneho predstaveného zvolané provinčné stretnutie. Nemôže vyniesť nové zákony. Jej právomoc je obmedzená.

Rekreácia:
Je to neformálne stretnutie za účelom oddychu a voľnej debaty.

Rezidencia:
Názov pre menšiu komunitu, ktorá je zameraná na pastoračnú činnosť.

Sľuby:
Spoločnou črtou všetkých rehoľníkov je žiť podľa evanjeliových rád: chudoby, čistoty a poslušnosti. Pomáhajú nám žiť podľa blahoslavenstiev a urobia nás slobodnými pre Božie kráľovstvo. V Spoločnosti Ježišovej sa po noviciáte skladajú večné sľuby.

Societas Iesu:
Latinský názov pre Spoločnosť Ježišovu.

Socius:
Spoločník, tajomník, pomocník. V Spoločnosti ho môžu vymenovať pre provinciála a generála.

Spoločnosť Ježišova:
Jezuitská rehoľa s oficiálnym názvom Spoločnosť Ježišova (lat. Societas Jesu, špan. Compaňía de Jesus, tal. Compagnia di Gesú) založená sv. Ignácom z Loyoly vznikla schválením pápeža Pavla III. 27. septembra 1540. Prvé obdobie jej jestvovania bolo poznačené vnútornými i vonkajšími zápasmi o jej identitu a o jej uplatnenie vo vtedajšom rozbúrenom dejinnom ovzduší. Už v prvej rehoľnej generácii sa vyskytovali prípady vážneho zlyhania, ale aj obdivuhodného kresťanského hrdinstva, ktoré Cirkev vo viacerých prípadoch uznala udelením titulu blahoslavených alebo svätých. Členovia okrem sľubov čistoty, poslušnosti a chudoby skladajú aj sľub rímskemu biskupovi. Nemajú vyhradenú oblasť apoštolskej činnosti, zvláštny životný štýl, ale vyhľadávajú tie práce, ktoré sú na väčšiu Božiu slávu a kde sa ukazuje najväčšia potreba v Cirkvi. Pracujú v rozmanitých oblastiach: počnúc od univerzitných profesorov až po emigrantov.

Superior:
Predstavený jezuitskej komunity

TFTU:
Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava. Viac na stránke TFTU

Tretia probácia:
Je to posledná fáza jezuitskej formácie, ktorá trvá niekoľko mesiacov, maximálne 1 rok. Je to obdobie, v ktorom majú byť integrované do duchovného života probacionistu získané teoretické a praktické vedomosti, skúsenosti. Probácia má pripraviť člena Spoločnosti k zloženiu profesných sľubov, ktorými sa natrvalo začleňuje do organizmu Spoločnosti. Za ideálnych podmienok sa probácia koná v inej provincii.

Úcta k Božskému Srdcu:
Táto úcta kladie do popredia osobu Ježiša Krista, jeho osobitnú lásku k ľuďom.

Vatikánsky rozhlas:
Je pod vedením jezuitskej rehole od roku 1931. V súčasnosti vysiela v 34 jazykoch.

Veľké duchovné cvičenia:
V duchu sv. Ignáca konané počas 30-tich dní, ktoré sú rozdelené do štyroch týždňov. Preberá sa celá kniha duchovných cvičení.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život