Jezuitipia22112019

Myšlienky sv. Ignáca

Nasledujúce myšlienky sú vybrané zväčša z diel alebo priamo z listov sv. Ignáca. Keďže myšlienky sv. Ignáca sú vybrané z istého dobového kontextu, je treba ich interpretovať opatrne. Napriek tomu veríme, že sú inšpirujúce pre náš každodenný život.

Bdelosť

Pozoruj ako Boh prebýva v stvoreniach: v živloch tým, že im dáva bytie, v rastlinách tým, že im dáva rast, v živočíchoch, že im dáva cítiť a v človekovi, že mu dáva rozumieť. Podobne prebýva aj v tebe tým, že ti dáva bytie, život, pocity a chápavosť, a tak ťa robí svojím chrámom. (D.C. 235)

Boh
Opustiť všetko pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou. Boh sa k nám zachová veľmi štedro, ak v nás nájde veľkodušnú a hlbokú pokoru.

Bohatstvo
Ak ti Pán zveril (s dôverou) veľké množstvo svetských dobier, usiluj sa cez ne získať večné dobrá (dobrým príkadom, náboženským vzdelávaním detí, múdrou rečou, spravodlivým rozhodovaním, pomocou chudobným). (Z listu sv. Ign., jún 1532)

Bohumilý čin
Jeden bohumilý čin môže ďaleko prevýšiť tisíc iných, urobených bez Boha.

Božie vlastnosti
Vlastnosťou Boha a jeho anjelov je svojimi hnutiami dávať opravdivú duchovnú radosť a veselosť, a odstraňovať každý zármutok a zmätok. (D.C. 329)

Choroba
Choroby a iné časné nešťastia často prichádzajú z ruky Boha nášho Pána, aby sme nadobudli väčšie sebapoznanie, aby sa v nás umenšila láska k stvoreným veciam a aby sme si hlbšie uvedomili krátkosť nášho pozemského života.
Som si istý, že nasledovníci nášho Pána, po tom ako prejdú chorobou, budú už z veľkej časti dobrými životnými sprievodcami a budú vedieť zorganizovať život sebe aj iným na väčšiu slávu a službu Boha nášho Pána. (Z listu sv. Ign., nov.1532)

Chudoba
Rehoľník sa musí báť viac strachu pred chudobou ako chudoby samej.

Chyby
Ja by som uprednostnil stráviť viac času rozmýšľajúc o vlastných chybách, ako o chybách iných, ktorí sa proti mne previnili. (Z listu sv. Ign., nov. 1532) 

Dar
Boh je štedrý. Z jeho rúk dostaneme to, čo nenájdeme v rukách ľudí. V Bohu a v živote podľa jeho prikázaní nájdeme všetko potrebné k šťastiu.

Diabol
Nepriateľ ľudskej prirodzenosti, odveký nepriateľ, starý nepriateľ.
Ak ťa odveký nepriateľ nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň raduje, že ti spôsobil mrzutosť a pripravil ťa o pokoj v duši.

Dobro veci
Bohu je každá vec milá natoľko, nakoľko pomáha ku konaniu dobra v spojení s ním.

Dobrodinci
Boh náš Pán vyžaduje, aby sme pamätali a s láskou si spomínali na našich dobrodincov (viac ako na ich dar) a aby sme ich mali stále pred očami, ako súčasť našej mysle a srdca. (sv. Ignác, nov. 1532)

Duša
Už samotným úmyslom pracovať pre duševné dobro iných vykonávame mnoho.


Extrovertný človek
Keď je niekto extrovertným človekom, pri jednaní s druhými (zvlášť extrovetmi) si musí byť vedomý, že tu je veľké nebezpečenstvo konfliktu v prípade vzájomného nesúhlasu. Preto extrovertní ľudia musia dávať väčší pozor a skúmať svoje jednanie do detailov pri spytovaní svedomia. Nech používajú techniku nášho examenu a nech sa učia trpezlivosti. (Z listu sv. Ign., sept. 1541)

Hnev
Pokročilého v duchovnom živote nepriateľ (ľudskej prirodzenosti) môže nahnevať (znepokojiť) tým, že mu znemožní urobiť to, čo by bolo väčšou službou na Božiu slávu. Môže to urobiť tým, že ho uvedie do falošnej poníženosti, alebo tým, že ho ponechá v extrémnom strachu pre Bohom. V kažnom prípade človek stratí veľa času a energie. (Z listu sv. Ign., jún 1536)

Hriech
V podceňovaní malých hriechov môže byť skryté väčšie nebezpečenstvo, ako keby sme podceňovali veľké hriechy.

Kontakty
Rozvíjaj všetky možné spoločenské kontakty, ktoré sú dobré a nie je pravdepodobné, že by viedli k hriechu. Je totiž lepšie hriechu sa vyhnúť, aj za cenu, že by sme sa mali vzdať ponuky panstva nad celým svetom. (Z listu sv. Ign., nov. 1544)

Kritika
S pomocou Božou sa nebudeme znepokojovať s tým, či nás osobne nazývajú nekultúrnymi, nevychovanými alebo nemožnými v reči, prípadne zákernými, klamlivými alebo nespoľahlivými. Ale znepokojí nás a uškodí nám to, ak náuku, ktorú hlásame nazvú nerozumnou a náš spôsob života nedobrým, pretože tieto nie sú našimi, ale Kristovými a Cirkevnými. (Z listu sv. Ign., dec. 1538)

Láska k Bohu
Bez lásky nemožno obsiahuť život (žiť naplno). A takáto láska spočíva v milovaní Boha pre neho samého, a cez neho v milovaní všetkého ostatného. (Z listu sv. Ign., jún 1532) 
Buď presvedčený o tom, že Boh ťa miluje. Odplať mu to tou istou láskou nevšímajúc si nepekné, hriešne a provokatívne myšlienky. Veľa získame tým, že keď sa takéto myšlineky vracajú, my si ich nevšímame. (Z listu sv. Ign., sept. 1536)
Tí, čo milujú Boha celým srdcom, nájdu pomoc vo všetkých veciach. Všetko ich bude podporovať v úsilí o priblíženie a jednotu s naším stvoriteľom a Pánom. (Z listu sv. Ign., 1545)

Lenivosť
Nedbalosť a nezáujem spôsobené lenivosťou strpčujú človekovi každú prácu.

Malomyseľnosť
V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala.

Meditácia
Každá meditácia, ktorá je zameraná na uvažovanie nás unaví. Existujú však aj iné druhy meditácie, ktoré majú v sebe poriadok a pomôžu nám relaxovať. Tieto možno prevádzať bez akéhokoľvek násilia. (Z listu sv. Ign., sept. 1536)

Mravy
Márne sa namáha a pracuje ten, kto chce naprávať mravy druhých, keď nezačne najskôr sám od seba.

Nadriadený
Ak jednáš (pracovne) s podriadenými alebo seberovnými hovor krátko a bez ponáhľania, počúvaj pozorne a s radosťou, vypočuj ich až kým nepovedali všetko, čo chceli. Odpovedaj na všetky spomenuté body. Ak po rozhodnutí čosi spochybňujú, odpovedaj v čo najkratšej forme. (Z listu sv. Ign., sept. 1541) (Z listu sv. Ign., sept. 1541)

Napredovanie
Som presvedčený, že čím je človek hlbší a pokročilejší v odovzdaní sa a v láske k Bohu, tým si bude vedomejší nepodstatnosti vecí, ktoré mu zatarasujú napredovanie. Veci, ktoré sa mu zdali na počiatku nepodstatné, nadobudnú svoj skutočný význam. (Z listu sv. Ign., 1545)

Nenávisť
Nerobme a nehovorme nič, z čoho by mohla vzniknúť nejaká nenávisť alebo zatrpknutosť.

Nepriateľ
Je potrebné dobre identifikovať nepriateľa. Keď cítime mnohé útechy, je dobre sa uponížiť a spomenúť si, že prídu aj ťažšie časy. Keď príde neútecha, smútok alebo tma, musíme zase reagovať opačne; nepripustime trpkosť a trpezlivo čakajme na Pánovu útechu, ktorá rozpustí všetku neútechu. (Z listu sv. Ign., jún 1536) [lr]


Nešťastie
Mali by sme vždy predpokladať, že čokoľvek Pán sveta dovolí aby sa nám stalo je mienené na naše (budúce) prípadné väčšie oslávenie alebo ako ochrana pred väčším zlom, ak nie sme schopní sa pred ním samy uchrániť. (Z listu sv. Ign., febr.1536) [lr]


Nevedomosť
Ak si jedného dňa uvedomíš, že si ignorant a že máš príliš veľa všelijakých nedostatkov, to je skutočne dobrý krok na ceste o poznaniu. (Z listu sv. Ign., sept. 1536) [lr]


Odlúčenosť
Čím viac je naša duša osamotená a odlúčená (od pozemských vecí), tým je súcejšia priblížiť sa a spojiť so svojím Stvoriteľom a Pánom; a čím viac sa takto s ním spája, tým viac sa uspôsobuje prijať milosti a dary od jeho božskej a najvyššej dobroty. (D.C. 20, 9) [jb]


Odovzdanosť
Len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.


Odvaha
Ak sa pred teba postaví nepriateľ ľudskej prirodzenosti a chce ťa obrať o silu a odvahu, ktorú ti dáva Pán, povedz mu bez strachu a jasne, že ty si služobník nášho Pána a radšej zomrieš, než by si mal zanechať jeho službu. (Z listu sv. Ign., jún 1536) [lr]


Opovrhnutie
Pre žiadnu vec neopovrhuje svet rehoľníkmi tak, ako keď sa medzi sebou rozdeľujú na rôzne skupiny.


Plnosť
Keď človek víde zo seba a vstúpi do prítomnosti nášho Pána, bude sa tešiť zo stáleho usmerňovania, pozornosti a útechy. Bude si vedomý, ako je plnosť Božia prítomná vo všetkých stvorených veciach tým, že im dáva bytie a udržuje ich v existencii svojím bytím a svojou prítomnosťou. (Z listu sv. Ign., 1545) [lr]


Podriadený
Ak si vytváraš spoločenské vzťahy a priateľstvo s ľuďmi vyššie postavenými, poznávaj ich charakter a prispôsob sa mu. S extrovernými ľuďmi hovor tak, ako oni, a vyhni sa serióznemu, pomalému a smutnému výzoru. S introvertnými ľuďmi, ktorí hovoria pomaly, seriózne a zvažujú, čo povedia, pristupuj aj ty podobne. (Z listu sv. Ign., sept. 1541) [lr]


Pravda
Pravda sa nedá nadlho umlčať. Môže sa na ňu síce útočiť, ale nemôže byť premožená.


Prekážánie Bohu
Často krát sa dokážeme rozptylovať s tými najúbohejšími vecami a nemáme ani poňatia ako prijímať Božie dary. A skutočne, sme to my, kto stavia prekážky tomu, aby sme cítili Božie pôsobenie v nás. (Z listu sv. Ign., 1545) [lr]


Prekážky
Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok, nasleduje aj väčší úžitok.


Radosť
Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť, ako čisté svedomie a život s Bohom.


Rehoľník
Za rehoľníka nech sa pokladá ten, kto sa dokonale odpútal od tohto sveta a opustil svoje svetské túžby.


Sloboda
Zachovaj si vo všetkých veciach slobodu ducha. Nedbaj na ľudské ohľady, ale zachovaj si ducha vnútorne slobodného, aby si stále mohol robiť aj opak toho, čo druhí.


Smútok
Starý nepriateľ nás často uvádza do smútku bez toho aby sme vedeli prečo sme smutní. (Z listu sv. Ign., jún 1536) [lr]


Spánok
Niekedy keď sa večer modlíme alebo meditujeme nás nepriateľ nás úmyselne udržuje pri dobrých myšlienkach, aby telo následne trpelo nedostatkom spánku. Tomuto sa treba vyhnúť za každú cenu! So zdravým telom toho môžeme veľa urobiť, ale s chorým neviem, čo budeš môcť urobiť. (Z listu sv. Ign., sept. 1536) [lr]


Spravodlivý
Spravodlivému človeku prospievajú aj tvrdé rany nepriateľov. Je tomu tak, ako keby dážď drahokamov spustošil vinicu a tým obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.


Strach
Keďže nepoznáme presne dôvody Božieho jednania, je nemožné aby sme vedeli dobre posúdiť jeho výsledok. Preto je vždy dobré, aby sme žili nie len v láske božej, ale aj so zdravou dávkou strachu. (Z listu sv. Ign., febr.1536) [lr]


Strata blízkeho
Na jeho miesto sa budú tlačiť mnohí nepriatelia a pribudnú ťažkosti (popri tých, ktoré nám pripravil nepriateľ ľudskej prirodzenosti). Ty vytrvaj, vyhýbaj sa nepriateľom, a pokušenia nebudú mať nad tebou moc. (Z listu sv. Ign., dec. 1542) [lr]


Svedomie
Ak nepriateľ ľudskej prirodzenosti nájde osobu, ktoré má necitlivé svedomie, snaží sa aby si zo všedného hriechu nič nerobila a ťažké hriechy nebrala tak vážne. Ak zistí, že niekto má jemné svedomie, snaží sa ho ešte viac zjemniť (vidieť hriech tam kde nie je) a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku. (Z listu sv. Ign., jún 1536) [lr]


Túžba slúžiť
Ak cítim túžbu slúžiť Bohu, nemal by som hovoriť, že ja mám túto túžbu, ale že Boh mi ju dáva. Tým, že si uvedomím hodnotu tohto jeho daru, môžem mu zaň poďakovať a poprosiť o jeho vzrast. (Z listu sv. Ign., jún 1536) [lr]


Urážky
V prípade, že cez urážky môžeš nadobudnúť väčšiu trpezlivosť a rozhodnosť, uvedomujúc si podobné poníženie Ježišovo za nás, modlil by som sa k matke božej za viac uponíženia a urážok, pre tvoj stále väčší pokrok a zásluhy.
Ak neslúžia k polepšeniu a pokroku, treba obviniť skôr samého seba z prílišnej zmyselnosti a z nedostatočného umŕtvenia pre tento svet, ako obvinovať toho, kto nás uráža a ponižuje. (Z listu sv. Ign., nov. 1532) [lr]


Uspokojenie
Nie mnoho vedomostí nasycuje a uspokojuje dušu, ale vnútorné precítenie a vychutnávanie vecí. (D.C. 2) [jb]


Zmena miesta
Zmena podnebia nemení mravy. Keď nedokonalý človek neopustí zlé návyky, sotva sa stane lepším na inom mieste.


Život v pravde
Dávaj na seba pozor, a urob všetko, čo je len možné, aby si učil ľudí príkladom vlastného života. Vlož do toho toľko úsilia, koľko vkladáš do obhajoby viery a učenia Cirkvi. Ako by sme mohli veriť, že dobrý Boh nás zachová vo svojej pravde, ak by sme sa svojim životom vyhýbali dobru? (Z listu Bl. P. Fabera, nov. 1538) [lr]

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život