Jezuitined05042020

Organizácia rehole

Jezuiti s Pápežom počas Generálnej kongregácie

Spoločnosť Ježišova (lat. Societas Jesu) je rehoľný rád Katolíckej cirkvi, ktorý má hierarchickú štruktúru. Spoločnosť Ježišovu založil sv. Ignác z Loyoly v roku 1540 na plnenie náročnej úlohy reevanjelizácie a obrany katolíckej viery, v pohotovosti pre akúkoľvek službu evanjeliu podľa pápežovho rozhodnutia.

Na čele Spoločnosti Ježišovej stojí generálny predstavený, ktorým je P. Arturo Sosa SJ a volí sa doživotne na generálnej kongregácii. Celá rehoľa sa člení na provincie, na čele provincie stojí provinciál, ktorého menuje generálny predstavený. Niekoľko provincií združených na základe jazyka alebo regiónu tvorí spoločnú rehoľnú asistenciu, ktorú pri generálovi reprezentuje generálny asistent.

Rehoľné domy, v ktorých študujú mladí rehoľníci alebo laici, tzv. kolégia, spravujú rektori; menšie rehoľné domy s pastoračným charakterom sú rezidencie, ktoré riadia superiori.

Formácia mladých jezuitov je dlhá. Rozplánovaná je tak, aby priviedla mladého človeka k duchovnému a intelektuálnemu stavu zrelosti, a tým samým k tomu, aby sa podujal na úlohy, aké kladie reholi jej zakladateľa Cirkev. Každý člen rehole prechádza dvojročným noviciátom, po ktorom skladá jednoduché, no večné sľuby. Dnes je vhodné robiť aj pred-noviciát na lepšie poznanie seba i rehoľnej spoločnosti.

Potom kandidáti na kňazstvo absolvujú filozofické štúdiá (zväčša trojročné), po ktorých obyčajne odchádzajú na dva roky na magisterku – praktickú skúsenosť v niektorom apoštolskom diele Spoločnosti, potom študujú teológiu a po kňazskej vysviacke absolvujú pastoračný rok. Po jeho skončení sa venujú odborným štúdiám, čo závisí od ich schopností, potrieb rehole a od predvídanej budúcej práce.

Napokon na záver riadnej formácie ešte robia tzv. „tretiu probáciu“ - tretie formačné obdobie, počas ktorého sa prehlbujú v poznaní a osvojení si Konštitúcií a základných dokumentov rehole. Počas noviciátu a tretej probácie robia veľké, mesačné duchovné cvičenia.

Po tejto príprave skladajú jednoduché posledné sľuby alebo slávnostnú profesiu, s ktorou sa spája osobitný sľub poslušnosti Svätému Otcovi, týkajúci sa misií.

Charizma jezuitov je podľa slov zakladateľa „slúžiť Bohu pod zástavou kríža v Cirkvi a prinášať pomoc ľuďom na väčšiu slávu Boha a pre väčšie spoločné dobro ľudí“. Spiritualita vychádza z Ignácovho diela Duchovné cvičenia a spočíva v neustálej snahe o obrátenie sa ku Kristovi a o stále dokonalejšie rozlišovanie túžob.

Apoštolátom Spoločnosti Ježišovej je poskytovanie duchovných cvičení, pedagogická práca na univerzitách i stredných školách, vedecký výskum, masmédiá, vydavateľská činnosť, misie, práca s utečencami a medzináboženský dialóg.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život