Jezuitined05042020

Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka

CSVZML

Kontaktné informácie

Komenského 14
040 01 Košice
Tel.: 055 / 72667 739, Fax: 055 / 72667 15
www.csvzml.sk

Úlohy a ciele Centra

Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka ako vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity je súčasťou svojej materskej fakulty a ako také spolupracuje na jej dlhodobých zámeroch. Jeho snahou je priniesť vedecké postupy a metódy do teológie a byzantskej problematiky a vstúpiť do sveta vedy a priniesť do vedeckého sveta problematiku byzantskej kultúry na Slovensku. Centrum spirituality chce sprostredkúvať Východ Západu nielen teoreticky, ale podoprene praktickými skúsenosťami z konkrétnej situácie a kontextu. Snaží sa o možnosť vedeckého zhodnotenia paralel v teológii Východu (ortodoxný svet) a Západu (katolícky svet). Zároveň sa snaží o vytvorenie vedeckej bázy pre ekumenický dialóg a poskytnúť mu aj priestor. Jednou z hlavných úloh Centra spirituality je spolupôsobiť na výchove a vzdelávaní gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho duchovenstva, inteligencie, ako aj iných záujemcov o vzdelanie. V súlade so štatútom TFTU a CSVZML, Centrum spirituality poskytuje vzdelanie druhého a tretieho stupňa (licenciát a doktorát). Úlohy a ciele Centra spirituality sú definované v štatúte:

I. Centrum vykonáva vedeckú, expertíznu a vzdelávaciu činnosť v oblasti východných cirkevných vied, realizuje výskumné projekty, schválené dekanom fakulty, zodpovedajúce dlhodobým zámerom fakulty, najmä aktuálnym úlohám rozvoja ekumenizmu, a výskumu a vzdelávania v oblasti kresťanského Východu.

II. Centrum organizuje vedecké sympóziá, prednášky, odborné semináre, konferencie, kolokviá a iné vzdelávacie a osvetové aktivity.

III. Centrum sa podieľa na vzdelávacej činnosti (osobitne v doktorandskom štúdiu). Štúdium a vedecko-výskumnú činnosť zaisťuje knihovníckymi a inými informačnými službami.

IV. Centrum prostredníctvom fakulty spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitútmi, univerzitami a ďalšími odbornými a vedeckými inštitúciami príbuzného zamerania.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život